1.
Mai TTC. Ứng dụng của biến thiên sinh học trong thực hành lâm sàng. JPRP [Internet]. 12 Tháng Sáu 2022 [cited 29 Tháng Sáu 2022];6(1). Available at: https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/439