1.
Hoàn NTM. Hình thái và mối liên quan giữa kích thước nang với các type của dị dạng đường thở và phổi bẩm sinh. JPRP [Internet]. 31 Tháng Tám 2021 [cited 22 Tháng Mười 2021];5(4). Available at: https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/328