1.
HảoVT, Băng Đặng TC, HằngNM, Hường Đỗ T, HiềnPT, ThủyPTB. Một số đăc điểm dịch tễ của tiêu chảy cấp do Rotavirus và Norovirus ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương. JPRP [Internet]. 15 Tháng Tám 2018 [cited 29 Tháng Sáu 2022];2(4). Available at: https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/30