ViTrịnh Nguyễn Hạ, HoàngTrần Huy, DuyHồ Phi, UyênNguyễn Thị Bích, và LinhTrương Nguyễn Uy. “GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM TWIST TRONG CHẨN ĐOÁN XOẮN TINH HOÀN Ở TRẺ EM: NGHIÊN CỨU CẮT NGANG TIẾN CỨU”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 6, no. 5 (Tháng Chạp 28, 2022). Truy cập Tháng Ba 30, 2023. https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/455.