MaiTrần Thị Chi. “Ứng dụng của biến Thiên Sinh học Trong thực hành lâm sàng”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 6, no. 1 (Tháng Sáu 12, 2022). Truy cập Tháng Chạp 4, 2022. https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/439.