ĐạtNguyễn Đình, DũngTrịnh Quang, GiangNguyễn Hương, và HùngĐỗ Mạnh. “Mô Tả một số đặc điểm vận động Thô ở Trẻ ở Trẻ bại não thể Co cứng tại bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2018”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 2, no. 4 (Tháng Tám 15, 2018). Truy cập Tháng Sáu 29, 2022. https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/40.