LinhNguyễn Văn, và MừngNgô Thị. “Điều trị bảo tồn đối với thoát vị thành bụng khổng lồ Có màng bọc: Nhân 2 trường hợp”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 5, no. 6 (Tháng Chạp 15, 2021). Truy cập Tháng Sáu 29, 2022. https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/384.