BíchNgô Thị Xuân, NhiHoàng Thị Ái, và HoàngTrần Thị. “Nghiên cứu tình trạng Suy Dinh dưỡng Và một số yếu tố Liên Quan ở Trẻ 6 tháng đến dưới 5 tuổi tại Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng ”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 5, no. 6 (Tháng Chạp 15, 2021). Truy cập Tháng Sáu 29, 2022. https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/369.