DũngTrịnh Quang, HảiLê Thanh, và HùngĐỗ Mạnh. “Đánh Giá Trẻ Chậm phát triển vận động Thô Theo Thang điểm GMFM (Gross Motor Functional Measure)”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 2, no. 4 (Tháng Tám 15, 2018). Truy cập Tháng Bảy 3, 2022. https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/36.