BảyLường Hữu, HồngNguyễn Thị Thúy, TùngCao Việt, NaTrần Thị, và MaiLê Thị Kim. “Cải thiện Thang điểm FLSCC thông Qua bổ Sung Dung dịch Carbohydrate Cho bệnh nhân trước phẫu thuật Vá thông Liên thất tại Bệnh viện Nhi Trung ương”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 5, no. 5 (Tháng Mười 31, 2021). Truy cập Tháng Tám 10, 2022. https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/349.