HoànNguyễn Thị Mai. “Hình thái Và mối Liên Quan giữa kích thước Nang với các Type của dị dạng đường thở Và phổi bẩm Sinh”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 5, no. 4 (Tháng Tám 31, 2021). Truy cập Tháng Mười 22, 2021. https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/328.