DungNguyen Thuy, HoangNguyen Bich, ThaiNguyen Thi Thu, HueDoan Thi, và MinhNguyen Thi Thu. “CĂN NGUYÊN VI SINH VẬT GÂY VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG Ở TRẺ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 5, no. 3 (Tháng Sáu 30, 2021). Truy cập Tháng Mười 2, 2022. https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/326.