TramDuong Thi Quynh, và ThanhNguyen Thi Minh. “Khảo sát sự hài lòng của các Bà Mẹ Có Con đến khám Tại phòng tái khám Và các Bà Mẹ Có Con nằm điều trị nội Trú tại Khoa Nhi bệnh viện trường đại học Y dược Huế”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 5, no. 2 (Tháng Tư 30, 2021). Truy cập Tháng Chín 19, 2021. https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/312.