AnhLe Tuan, và HungNguyen Ngoc. “Kết Quả phẫu thuật Llấy Bỏ xốp xương hộp kết hợp với giải Phóng Mô mềm chọn lọc ở Trẻ dưới 24 tháng tuổi mắc bàn chân khoèo bẩm Sinh”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 5, no. 2 (Tháng Tư 30, 2021). Truy cập Tháng Sáu 24, 2021. https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/307.