Thu HuongDang Thi, Minh ThanHo Thi, NgaiLe Kien, và DienTran Minh. “Kết Quả triển Khai gói giải pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết Liên Quan đến đường truyền Trung tâm”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 5, no. 2 (Tháng Tư 30, 2021). Truy cập Tháng Sáu 24, 2021. https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/301.