Tan HungNguyen, Mai HongTruong Thi, Ngoc DuyLe, Thanh ThuyNguyen Thi, Van NamNguyen, Thi XuanDo, Thi TamVu, và Thanh PhucNguyen Thi. “Nguyên nhân Và đặc điểm ngộ độc cấp Trẻ Em tại Bệnh viện Nhi Trung ương Giai đoạn 2017 - 2020”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 5, no. 1 (Tháng Hai 28, 2021). Truy cập Tháng Tư 19, 2021. //jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/262.