Thị HuyềnTrần, Vu HungCao, Van HocTran, và Danh NgonNguyen. “Thực trạng tuân thủ điều trị của Trẻ động Kinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 4, no. 5 (Tháng Chín 5, 2020). Truy cập Tháng Giêng 26, 2022. https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/232.