Hương Nguyễn Mai, MinhThành Ngọc, MaiNguyễn Thị Thanh, ThúyNguyễn Thị Hồng, và ThủyĐào Thị. “Khảo sát Mô hình bệnh tật tại phòng khám ngoại Trú Khoa tâm thần, Bệnh viện Nhi Trung ương từ 2016 đến 2018”. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa 3, no. 1 (Tháng Hai 15, 2019). Truy cập Tháng Chạp 7, 2021. https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/114.