MaiT. T. C. “Ứng dụng của biến Thiên Sinh học Trong thực hành lâm sàng”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, Vol 6, số p.h 1, Tháng Sáu 2022, doi:10.47973/jprp.v6i1.439.