[1]
AnhL. L., Loan Đỗ M., TrangN. T., và SaT. T., “MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA ĐƠN VỊ CỬ ĐI HỌC VÀ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2020-2022”, JPRP, vol 6, số p.h 5, tháng 12 2022.