[1]
ViT. N. H., HoàngT. H., DuyH. P., UyênN. T. B., và LinhT. N. U., “GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM TWIST TRONG CHẨN ĐOÁN XOẮN TINH HOÀN Ở TRẺ EM: NGHIÊN CỨU CẮT NGANG TIẾN CỨU”, JPRP, vol 6, số p.h 5, tháng 12 2022.