[1]
ChiL. Q., ThảoN. T. P., NgânP. T. T., NgọcC. T. B., và ThạchH. N., “Loạn sản xơ cốt hóa tiến triển ở trẻ em: báo cáo ca bệnh”, JPRP, vol 6, số p.h 1, tháng 2 2022.