[1]
MừngN. T., Dương Đặng Ánh, và SơnP. H., “Thoát vị hoành bẩm sinh được cứu sống bằng phương pháp ECMO: báo cáo ca bệnh”, JPRP, vol 6, số p.h 1, tháng 2 2022.