[1]
MaiT. T. C., “Ứng dụng của biến thiên sinh học trong thực hành lâm sàng”, JPRP, vol 6, số p.h 1, tháng 6 2022.