[1]
HoànN. T. M., “Hình thái và mối liên quan giữa kích thước nang với các type của dị dạng đường thở và phổi bẩm sinh”, JPRP, vol 5, số p.h 4, tháng 8 2021.