[1]
HiềnN. T. T. và Vân Đặng T. H., “Một số yếu tố liên quan đến chẩn đoán muộn bệnh Kawasaki ở trẻ em”, JPRP, vol 2, số p.h 4, tháng 8 2018.