ViT. N. H., HoàngT. H., DuyH. P., UyênN. T. B. và LinhT. N. U. (2022) “GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM TWIST TRONG CHẨN ĐOÁN XOẮN TINH HOÀN Ở TRẺ EM: NGHIÊN CỨU CẮT NGANG TIẾN CỨU”, Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, 6(5). Available at: https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/455 (Truy cập: 30Tháng Ba2023).