MaiT. T. C. (2022) “Ứng dụng của biến thiên sinh học trong thực hành lâm sàng”, Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, 6(1). doi: 10.47973/jprp.v6i1.439.