ViTrịnh Nguyễn Hạ, HoàngTrần Huy, DuyHồ Phi, UyênNguyễn Thị Bích, và LinhTrương Nguyễn Uy. 2022. “GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM TWIST TRONG CHẨN ĐOÁN XOẮN TINH HOÀN Ở TRẺ EM: NGHIÊN CỨU CẮT NGANG TIẾN CỨU”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa 6 (5). https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/455.