MaiTrần Thị Chi. 2022. “Ứng dụng của biến Thiên Sinh học Trong thực hành lâm sàng”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa 6 (1). https://doi.org/10.47973/jprp.v6i1.439.