NamĐặng Thị Hoài, và HoàngTràn Thị. 2021. “Đặc điểm lâm sàng Và yếu tố Liên Quan đến độ nặng của bệnh màng Trong tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa 5 (6). https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/374.