DungNguyen Thuy, HoangNguyen Bich, ThaiNguyen Thi Thu, HueDoan Thi, và MinhNguyen Thi Thu. 2021. “CĂN NGUYÊN VI SINH VẬT GÂY VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG Ở TRẺ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa 5 (3). https://doi.org/10.47973/jprp.v5i3.326.