LeNguyen Dinh, ChucDang Van, và HuyTran Duy. 2021. “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của 81 Trẻ gái dậy Thì sớm Trung ương tại bệnh viện Trẻ Em hải phòng năm 2018-2019”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa 5 (2). https://doi.org/10.47973/jprp.v5i2.305.