AnhL. L.; Loan Đỗ M.; TrangN. T.; SaT. T. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA ĐƠN VỊ CỬ ĐI HỌC VÀ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2020-2022. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 6, n. 5, 28 tháng 12 2022.