LýB. M.; PhúcP. H. TỶ LỆ MẮC, DIỄN BIẾN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SẢNG Ở TRẺ EM TẠI KHOA ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC, BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 6, n. 5, 28 tháng 12 2022.