ViT. N. H.; HoàngT. H.; DuyH. P.; UyênN. T. B.; LinhT. N. U. GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM TWIST TRONG CHẨN ĐOÁN XOẮN TINH HOÀN Ở TRẺ EM: NGHIÊN CỨU CẮT NGANG TIẾN CỨU. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 6, n. 5, 28 tháng 12 2022.