ChiL. Q.; ThảoN. T. P.; NgânP. T. T.; NgọcC. T. B.; ThạchH. N. Loạn sản xơ cốt hóa tiến triển ở trẻ em: báo cáo ca bệnh. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 6, n. 1, 22 tháng 2 2022.