MừngN. T.; Dương Đặng Ánh; SơnP. H. Thoát vị hoành bẩm sinh được cứu sống bằng phương pháp ECMO: báo cáo ca bệnh. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 6, n. 1, 22 tháng 2 2022.