VinhN. A.; Loan Đỗ M.; Tú Đặng H.; VânP. T. Một số yếu tố liên quan đến rối loạn trầm cảm, lo âu, stress ở học sinh tại trường trung học cơ sở Tây Sơn và Nguyễn Du - Hà Nội. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 6, n. 1, 15 tháng 2 2022.