MaiT. T. C. Ứng dụng của biến thiên sinh học trong thực hành lâm sàng. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 6, n. 1, 12 tháng 6 2022.