Nhung Đinh T. H.; LanA. T.; LIễuL. T.; MộcH. T. T.; NgaT. T.; NgọcN. B.; HuyềnT. T.; HuyN. X.; DũngV. C.; NgọcN. D. Chẩn đoán hội chứng Williams bằng kỹ thuật lai huỳnh quang tại chỗ. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 5, n. 5, 31 tháng 10 2021.