MinhT. N.; ThuT. M. T. X.; HươngT. N. M.; ThúyT. N. T. H. Đặc điểm những rối loạn điều hòa cảm giác ở trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 2, n. 4, 15 tháng 8 2018.