HoànN. T. M. Hình thái và mối liên quan giữa kích thước nang với các type của dị dạng đường thở và phổi bẩm sinh. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 5, n. 4, 31 tháng 8 2021.