DungN. T.; HoangN. B.; ThaiN. T. T.; HueD. T.; MinhN. T. T. CĂN NGUYÊN VI SINH VẬT GÂY VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG Ở TRẺ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 5, n. 3, 30 tháng 6 2021.