LeN. D.; ChucD. V.; HuyT. D. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của 81 trẻ gái dậy thì sớm trung ương tại bệnh viện trẻ em hải phòng năm 2018-2019. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 5, n. 2, 30 tháng 4 2021.