Tan HungN.; Mai HongT. T.; Ngoc DuyL.; Thanh ThuyN. T.; Van NamN.; Thi XuanD.; Thi TamV.; Thanh PhucN. T. Nguyên nhân và đặc điểm ngộ độc cấp trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương giai đoạn 2017 - 2020. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 5, n. 1, 28 tháng 2 2021.