HiềnN. T. T.; Vân Đặng T. H. Một số yếu tố liên quan đến chẩn đoán muộn bệnh Kawasaki ở trẻ em. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 2, n. 4, 15 tháng 8 2018.