MừngN. T., Dương Đặng Ánh, & SơnP. H. (2022). Thoát vị hoành bẩm sinh được cứu sống bằng phương pháp ECMO: báo cáo ca bệnh. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 6(1). https://doi.org/10.47973/jprp.v6i1.445