MaiT. T. C. (2022). Ứng dụng của biến thiên sinh học trong thực hành lâm sàng. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 6(1). https://doi.org/10.47973/jprp.v6i1.439