LeN. D., ChucD. V., & HuyT. D. (2021). Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của 81 trẻ gái dậy thì sớm trung ương tại bệnh viện trẻ em hải phòng năm 2018-2019. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 5(2). https://doi.org/10.47973/jprp.v5i2.305